Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍVztahy a láska - být a mít

28.02.2015 06:33

Irvin Yalom shrnuje závěry, k nimž došli Martin Buber, Abraham Maslow a Erich Fromm.

Je opravdu pozoruhodné a povzbudivé, že tito tři vlivní myslitelé, každý vycházející z jiného zázemí (teologie a filozofie, experimentální a sociální psychologie a psychoanalýza), dospěli k podobným závěrům.


1. Zajímat se o druhého znamená mít s ním nesobecký vztah: člověk opouští vědomí sama sebe; člověk se vztahuje k druhému bez dotírající myšlenky: „Co si o mně myslí?“ nebo „K čemu mi to je?“ Člověk nehledá chválu, obdiv, sexuální uvolnění, moc, peníze. Člověk se v daném okamžiku vztahuje výlučně k druhému člověku: nesmí tam být žádná třetí strana, skutečná nebo domnělá, která by setkání pozorovala. Jinými slovy, člověk se musí vztahovat celou svou bytostí; je-li část člověka někde jinde – například zkoumá, jaký 

dopad bude mít vztah na nějakou třetí osobu – pak člověk nedokázal mít vztah.

2. Zajímat se o druhého člověka znamená poznat a prožívat druhého co nejplněji. Má-li člověk nesobecký vztah, tak může svobodně prožívat všechny části druhého člověka, a ne jen tu část, která slouží nějakému pragmatickému účelu. Člověk rozšiřuje sebe do druhého, rozpoznává druhého jako vnímající bytost, která si rovněž kolem sebe vytvořila nějaký svět.

3. Zajímat se o druhého znamená zajímat se o bytí a růst druhého. S plným poznáním, získaným při ryzím naslouchání, se člověk snaží pomoci druhému, aby naplno prožíval okamžik setkání.

4. Zájem je aktivní. Zralá láska je milující, nikoli milovaná. Člověk s láskou dává druhému; člověk se do druhého jen „nezamilovává“.

5. Zájem je způsob bytí ve světě; není to exkluzivní, prchavé, tajemné spojení s konkrétním člověkem.

6. Zralý zájem vyplývá z vlastního bohatství, nikoli z vlastní chudoby – z růstu, nikoli z nedostatku. Člověk nemiluje proto, protože potřebuje, aby druhý existoval, že potřebuje být celý, že potřebuje uniknout skličující samotě. Člověk, který miluje zralou láskou, tyto potřeby uspokojil jindy, jinak, přičemž důležitou roli při tom hrála mateřská láska, jež člověka zaplavovala na počátku života. Minulá láska je tedy zdrojem síly; současná láska je výsledkem síly.

7. Zájem je vzájemný. Do té míry, nakolik se člověk opravdu „obrátí k druhému“, se změní. Do té míry, nakolik člověk přivede druhého k životu, také žije plněji.

8. Zralý zájem není bez odměny. Člověk se mění, obohacuje, naplňuje, jeho existenciální osamělost se zmírňuje. Když se člověk zajímá, dostává se mu zájmu. Přesto tyto odměny z opravdového zájmu vyplývají; ony jej nevyvolávají.